KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > ฉบับที่ 9, เล่มที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2558
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

Vol.9, No.2 (2015) : ฉบับที่ 9 เล่มที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2558

TABLE OF CONTENTS

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)
1 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความสามารถการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา (THE DEVELOPMENT OF PARTICIPATORY TRAINING MODEL TO ENHANCING ABILITY IN ONLINE LEARNING MEDIA PRODUCTION FOR PRIMARY SCHOOL TEACHER )
กิตติเชษฐ์ อักษร

1
2 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์คนไทยผู้สอนในหลักสูตรนานาชาติ ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของรัฐ (Students? Perceptions of Thai Teachers in an International Program at a Public Thai University )
พรหมมินทร์ ซ่งสิริศักดิ์

27
3 การศึกษาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา จากการศึกษาสมรรถนะผู้บริหารจากพงศาวดาร ?สามก๊ก? (0 )
เสรี วงศ์สมฤดี

39
4 การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของวิทยาลัยเทคนิคเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Developing Indicator for Internal Educational Quality Assurance of Technical Colleges for Joining the ASEAN Community )
ยุทธศิลป์ ชูมณี

58
5 วิเคราะห์ปมปัญหาชีวิตสมรสของปัญญาชนในสังคมเมืองผ่านงานเขียนของหวังไห่หลิงชุด ?ชีวิตสมรส 3 แบบ? ได้แก่เรื่อง ?จูงมือ? ?การหย่าแบบจีน?และ ?การแต่งงานยุคใหม่? (The Urban Intellectuals? Marital and Family Problems Described by Wang Hailing??Take Holding Hands,Chinese-style Divorce, New Era of Marriage as Examples )
วิชญาฎา อำนาจธนากุล

71
6 การเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของผู้หญิงในงานเขียนของซูถงและอันหนีเป่าเป้ย จากเรื่อง ?เมียหลวงเมียน้อย?และ ?ดอกบัว? (Su Tong and Annie Baby?s female images compared ---- to )
ธนเดช ทิวไผ่งาม

81
7 ศึกษางานเขียนในประเด็นที่เกี่ยวกับครอบครัวของปาจิน จากวรรณกรรมชุด ?ครอบครัว 3 แบบ?ได้แก่เรื่อง ?บ้าน? ?สวนขวัญ?และ ?คืนหนาว? (0 )
ธีรวุฒิ หงส์งามเจริญ

93
8 วิถีชีวิตคู่หญิง (Ways of life of lesbian )
วิสสุตา จันทร์สม

105
9 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความสุข ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Development of Science and Art for Happiness Creation Course Based on Contemplative Education for Bachelor Degree Students, Chiang Mai University )
สมบัติ สกุลพรรณ์

119
10 การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Development of Indicators of the Lower Secondary School Mathematics Teacher Competency )
วิโรจน์ ธรรมจินดา

161
11 รูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับโรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารบทเรียนจากโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Model of Compulsory Education Management for Career in Highland and Remote Area Schools from the Best Practice School )
ศุภโชค ปิยะสันติ์

175