KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > ฉบับที่ 7, เล่มที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2556
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

Vol.7, No.2 (2013) : ฉบับที่ 7 เล่มที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2556

TABLE OF CONTENTS

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)
1 การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัย ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณและการหารชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (The Development of Diagnostic Tests by Computerized Programming in the Mathematics Learning Strand on Multiplication and Division for Phatomsuksa 4 Students under the Chiangrai Primary Education Service Area Office 2 )
เบญจมาศ พุทธิมา

11
2 กลยุทธ์การขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็กภายใต้ข้อจำกัดในการพัฒนา ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย (The On-Going Strategies for the Small-Sized Educational Sites� Educational Quality Assurance in Chiangrai Province )
นางสาวจีระวัฒน์ ญาณโสภณ

23
3 ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการรีสอร์ทขนาดเล็ก ในเขตอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (Decision Factors in Choosing a Small Resort In Amphawa District Samut-Songhkram Province )
แพชมภู จันทร์กระจ่าง

37
4 ปัญหากฎหมายตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 : ศึกษากรณีการจับและการตรวจสอบการจับ (The Legal Problems on the Juvenile and Family Courts Act and Procedure of the Juvenile and Family Court, B.E. 2553 : A Case Study of Arrest and Inspection. )
ร.ต.ท.คมสันต์ ศรีทอง

61
5 ศึกษากระบวนการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร (Study of Process of Cooperative Education Program for the Competency Development of Graduates in Practice of Private Higher Education Institutions in Bangkok )
นายชนณพรรดิ์ ดารายน

77
6 กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารงานวิจัยในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY IN SECONDARY SCHOOLS UNDER THE SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 41 )
นางประไพ ติกะโกศล

89
7 รูปแบบส่วนต่อประสาน เพื่อการนำเสนอสารสนเทศคุณภาพการบริหารงบประมาณโรงเรียนเอกชน (User Interface Model for Presentation of Quality Information for Budget Management of Private Schools )
อภิชาต์ เตียวิเศษ

103
8 การศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (The Study of Parent?s Decisions to Enrol Their Children in child center at Mae-ai Sub-District Municipality, Mae-ai District,Chiangmai Province. )
พิกุล อุปันโน

119
9 ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว : พลังงานทางเลือกระดับชุมชน กับความคุ้มค่าในการผลิตพลังงานทดแทน (Bio-diesel - Production form Used vegetables oil: Alternative energy and Cost and Benefit of Production of Community Enterprises )
อธิสิทธิ์ นุชเนตร

131
10 วิทยาการวิธีวัดแบบไม่รบกวนผู้ให้ข้อมูล : การศึกษาและการประเมินความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพของประชาชนชาวไทยในท้องถิ่น (Strategic Approaches to Unobtrusive Measurement : Essential Assessment of Appropriate Technology for Meeting Development Needs for Sustaining Quality of Life in Local Thai Communities )
ถิรเดช พิมพ์ทองงาม

143
11 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของแม่บ้านครอบครัวข้าราชการทหารชั้นผู้น้อย บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Leadership Development Model in the Low Ranking Army Wives Based on the Philosophy of Sufficiency Economy. )
อรุณีพัชร์ เมืองศรี

153
12 การพัฒนารูปแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่งบนเครือข่าย ทางสังคม เรื่องการอินทิเกรตวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (Development of an E-Learning Environment Model via Social Network on Integration in Mathematics for Undergraduates )
สมภพ ทองปลิว

167
13 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (THE DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT STRATEGY OF SCHOOLS UNDER SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA ZONE 41 )
ไพชยนต์ ศรีม่วง

177