KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL


สามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สามารถดาวน์โหลดไฟล์รูปแบบบทความได้ที่นี่ ลงทะเบียนบทความที่นี่


Kasalongkham Research Journal :
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ
vol.8 No.1 January-June 2557
vol.8 No.2 July-December 2557
vol.7 No.1 January-June 2556
vol.7 No.2 July-December 2556
vol.6 No.1 January-June 2555
vol.6 No.2 July-December 2555
vol.5 No.1 January-June 2554
vol.5 No.2 July-December 2554

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100