กำหนดการกิจกรรม เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เส้นทางสู่การเข้าถึงแหล่งทุนการวิจัยภาครัฐและภาคเอกชน”


เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เส้นทางสู่การเข้าถึงแหล่งทุนการวิจัยภาครัฐและภาคเอกชน”

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิทยากรเสวนา โดย

• รศ.ดร.ศักดา จงแก้ววัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

• อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ผู้ดำเนินการเสวนา โดย รศ.ดร.นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่