รายการลงทะเบียน
# ชื่อ-สกุล สังกัดคณะ/สำนักวิชา
1 อาจารย์พิณัฎฐิณีย์ จิตคำ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2 อาจารย์ ดร.กฤษฎิ์พงศ์ ภาษิตวิไลธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา มนตรี
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดาลักษณ์ อยู่เย็น
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 นายสำราญ ไชยคำวัง
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกุล อินทกูล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณนา อาจสูงเนิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 นางนฤมล มิลโควสกี
สำนักวิชาการท่องเที่ยว
10 นางสาวอัญชลี ทิพย์โยธิน
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 อาจารย์ ดร.วลีพรรรณ รกิติกุล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท
คณะครุศาสตร์
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ อริยา
คณะครุศาสตร์
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศรี สุวรรณ
คณะครุศาสตร์
15 อาจารย์มณุเชษฐ์ มะโนธรรม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
16 นางสาวจุฑามาศ เมืองมูล
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
17 นางวารุณี พันธ์วงศ์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
18 นายธนพนธ์ คำเที่ยง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
19 อาจารย์ภานุพันธ์ จิตคำ
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 อาจารย์ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
21 อาจารย์วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
23 อาจารย์โกมินทร์ วังอ่อน
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
24 นางสาวสุรพี โพธิสาราช
สำนักวิชากฏหมาย
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรีพันธุ์ พันธุ
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี ณ ลำพูน
คณะครุศาสตร์
27 นางปริพรรน์ แก้วเนตร
สำนักวิชาการท่องเที่ยว
28 ธิดารัตน์ สุขประภาภรณ์
คณะครุศาสตร์
29 อาจารย์กฤษณพล ทีครูซ
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
30 อาจารย์ ดร.ประเวศ เวชชะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31 อาจารย์ ดร.กฤติยา อริยา
คณะครุศาสตร์
32 อาจารย์ ดร.สายรุ้ง ธิตา
คณะครุศาสตร์
33 นางวรรัตน์ ขยันการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34 อาจารย์สุรัชนี ยลธะศาสตร์
สำนักวิชาการท่องเที่ยว
35 นางเพ็ญศรี มลิทอง
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
36 นายเนรมิตร จิตรรักษา
สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
37 อาจารย์ ดร.ซิมมี่ อุปรา
คณะมนุษยศาสตร์
38 อาจารย์ ดร.ซิมมี่ อุปรา
คณะมนุษยศาสตร์
39 อาจารย์นคเรศ อุดชะยา
สำนักวิชาการท่องเที่ยว