KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การชำระค่าลงทะเบียนเมื่อผ่านการตรวจสอบรูปแบบแล้ว


เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินให้ข้อเสนอแนะบทความแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนาจะแจ้งให้ชำระค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องอัตราค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความและค่าสมาชิกสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 • นักศึกษาระดับปริญญาโทและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บทความละ 2,000 บาท
 • นักศึกษาระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บทความละ 3,000 บาท
 • สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ และบุคลากรภายนอก

 • นักศึกษาระดับปริญญาโท บทความละ 2,500 บาท
 • นักศึกษาระดับปริญญาเอก บทความละ 3,500 บาท
 • บุคคลทั่วไป บทความละ 3,500 บาท
 • โดยสั่งจ่ายธนาณัติในนาม "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย"

  และส่งธนาณัติมายัง วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100