KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.11, No.2 July-December 2017 > ชนนพร ยะใจมั่น
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง กรณีศึกษา บ้านดอยสะโง๊ะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
(A Community Participation Ecotourism Management in a Royal Project Area: A Case Study of Ban Doi Sa-ngo, Chiang Saen District, Chiang Rai Province. )

ชนนพร ยะใจมั่น