KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.11, No.3 Special Issue. 2017 > รัชนีวรรณ บุญอนนท์
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมรดกทางวัฒนธรรมตำบลไตรตรึงษ์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร
(Development of Product from the Cultural Heritage of Tri-Trung for Support Tourism Kamphaeng pet Province )

รัชนีวรรณ บุญอนนท์