KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.11, No.3 Special Issue. 2017 > น้ำฝน กันมา
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกโดยวิธีจิตตปัญญา รายวิชา 161342 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
(The Result of the Learning Activities to Reinforce the Positive Attitude based on Contemplative Education Course 161342 Research for Learning Development )

น้ำฝน กันมา