KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.11, No.1 January-June 2017 > สุชีรา ธนาวุฒิ
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปทดลองใช้ในการพัฒนาธุรกิจ
(The Sufficiency Economy of Philosophy in Actual Business Development )

สุชีรา ธนาวุฒิ