KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.10, No.2 July-December 2016 > ผวรรณ์ตรี หนูอุ่น
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

การศึกษาการรู้จักสัญลักษณ์ล้านนาของเยาวชนในจังหวัดเชียงราย
(A study of Lanna Symbols Perception in the Young Generation in Chiang Rai Province )

ผวรรณ์ตรี หนูอุ่น