KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.10, No.1 January-June 2016 > ณปภัช วรรณตรง
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

การพัฒนาต้นแบบการออกแบบสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย
(Development a design prototype of game to promote thai traditions and cultures )

ณปภัช วรรณตรง