KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.9, No.1 January-June 2015 > นายดุษิต พรหมชนะ
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

การพัฒนาสมรรถนะการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้ แนวทางการเรียนรู้ร่วมและการวิจัยเชิงปฏิบัติการของครูใน การพัฒนาสมรรถนะการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณโโยใช้แนวทางการเรียนรู้ร่วมและการวิจัยเชิงปฏิบัติกา
(0 )

นายดุษิต พรหมชนะ