KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.8, No.2 July-December 2014 > เตมีย์ ทองไซร้
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

การศึกษากระบวนการเตรียมวงโยธวาทิตในระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันวงโยธวาทิตระดับนานาชาติ
(A STUDY OF PROCEDURE PREPARATION THE MILITARY BAND OF SECONDARY SCHOOLS FOR INTERNATIONAL BAND COMPETITION )

เตมีย์ ทองไซร้