KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.8, No.2 July-December 2014 > สาวิตรี นุกาศ
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

การวิเคราะห์วรรณกรรมพื้นบ้านไตยองตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
(An Analysis of Tai Yong Folk Literature at Janjawa Municipality Maechan, Chiang Rai Province )

สาวิตรี นุกาศ