KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > ฉบับที่ 6, เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

Vol.6, No.1 (2012) : ฉบับที่ 6 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555

TABLE OF CONTENTS

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)
1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี (The Causal Relationship Model of some factors affecting Gratitude toward the parents of Matthayomsuksa 3 Students Chiangmai Educational Service Area Office 3 )
สุพรรณ พรมตัน

1
2 การละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าประเภทโสตทัศนวัสดุในเขตเศรษฐกิจชายแดนกรณีศึกษาเขตพื้นที่ชายแดน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายประเทศไทยและจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า (Copyright Infringement of Audiovisual Works in Border Economic Zone: A case study of border area of Mae Sai District, Chiang Rai Province, Thailandand Tha Chi Lek Province, Myanmar )
สว่าง กันศรีเวียง

11
3 การวิเคราะห์อภิมานประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน (The Meta-Analysis of The Teaching Models Efficiency Affecting the Analytic Thinking of the Learners. )
สายสวลี วิทยาภัค

23
4 การศึกษาปัญหาการวางแผนกลยุทธ์สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด (The Study of Problems in strategic planning of basic educational institutions of Trat Education Service Area. )
วรรณา สุภาพุฒ

39
5 สภาพและปัญหาการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (The States and Problems Administration the Internal Quality Assurance System in Phrapariyattidhamma School, General Education Section )
สุพรรณ์ ยากองโค

47
6 มาตรการบังคับใช้โทษทางอาญาตามคำพิพากษา : ศึกษากรณีพักการลงโทษ (Execution of Criminal Sentence imposed by Judgment : A Case Study of parole )
ณัฐกานต์ มูลสืบ

79
7 การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ (A study on relationship of variables affecting students? learning achievement motivation on Fundamental Mathematics course at Bangkok University )
กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์

103
8 การศึกษาความต้องการศึกษาต่อด้านสาธารณสุขของบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย (The Needs of the Personnel Working in Local Administrations in Studying Further )
กฤติยา พลางวัน

115
9 การพัฒนาระบบประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ? 6 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) (A Development on the Assessment System for Learners? Activity Development of Upathum the Pratom Suksa 4-6 Students at Sop Tam Withaya (Paeng Pakdee) School )
นางจินตกานท์ เสานอก

127
10 กระบวนการพัฒนาชุมชนสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบ้านนาเวียง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (Community Development Process towards Sufficiency Economy : A Case Study of Ban Nawiang, Ko Kha District, Lampang Province. )
จิราณีย์ พันมูล

139
11 ภาวะผู้นำของนักบัญชี ในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Leadership Accountant by Small and Medium Enterprises )
ศุภลักษณ์ จิรรัตน์สถิต

153