KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > ฉบับที่ 9, เล่มที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2558
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

Vol.9, No.2 (2015) : ฉบับที่ 9 เล่มที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2558

TABLE OF CONTENTS

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)
1 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความสามารถการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา (THE DEVELOPMENT OF PARTICIPATORY TRAINING MODEL TO ENHANCING ABILITY IN ONLINE LEARNING MEDIA PRODUCTION FOR PRIMARY SCHOOL TEACHER )
กิตติเชษฐ์ อักษร

1
2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์เชิงสังคม เพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพครูยุคใหม่ (Development of an Instructional Model Based on Social Constructivism for Enhancing Essential Social Skills in Modern Teaching Profession )
สุดาพร ปัญญาพฤกษ์

15
3 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์คนไทยผู้สอนในหลักสูตรนานาชาติ ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของรัฐ (Students? Perceptions of Thai Teachers in an International Program at a Public Thai University )
พรหมมินทร์ ซ่งสิริศักดิ์

27
4 การศึกษาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา จากการศึกษาสมรรถนะผู้บริหารจากพงศาวดาร สามก๊ก (0 )
เสรี วงศ์สมฤดี

39
5 การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของวิทยาลัยเทคนิคเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Developing Indicator for Internal Educational Quality Assurance of Technical Colleges for Joining the ASEAN Community )
ยุทธศิลป์ ชูมณี

58
6 วิเคราะห์ปมปัญหาชีวิตสมรสของปัญญาชนในสังคมเมืองผ่านงานเขียนของหวังไห่หลิงชุดชีวิตสมรสแบบได้แก่เรื่องจูงมือการหย่าแบบจีนและการแต่งงานยุคใหม่ (The Urban Intellectuals? Marital and Family Problems Described by Wang Hailing??Take Holding Hands,Chinese-style Divorce, New Era of Marriage as Examples )
วิชญาฎา อำนาจธนากุล

71
7 การเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของผู้หญิงในงานเขียนของซูถงและอันหนีเป่าเป้ย จากเรื่องเมียหลวงเมียน้อยและ ดอกบัว (Su Tong and Annie Baby?s female images compared ---- to )
ธนเดช ทิวไผ่งาม

81
8 ศึกษางานเขียนในประเด็นที่เกี่ยวกับครอบครัวของปาจิน จากวรรณกรรมชุดครอบครัวแบบได้แก่เรื่องบ้านสวนขวัญและคืนหนาว (Ba Jin’s Home Writing and Variations on a Theme – the “Home”, “Qi Yuan” “Cold Night” and “Home Trilogy” for Example )
ธีรวุฒิ หงส์งามเจริญ

93
9 วิถีชีวิตคู่หญิง (Ways of life of lesbian )
วิสสุตา จันทร์สม

105
10 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความสุข ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Development of Science and Art for Happiness Creation Course Based on Contemplative Education for Bachelor Degree Students, Chiang Mai University )
สมบัติ สกุลพรรณ์

119
11 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน ในอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (Factors Aff ecting the Success of Small and Micro Community Enterprise in Lansak District, Uthai Thani Province )
นุชสรา คำมัน

131
12 คนจีนโพ้นทะเลรุ่นใหม่: กรณีศึกษาผู้อพยพคนจีนในประเทศไทย (New Generation of Overseas Chinese: The Case Study of Chinese Immigrant in Thailand )
หม่า เทา

147
13 การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Development of Indicators of the Lower Secondary School Mathematics Teacher Competency )
วิโรจน์ ธรรมจินดา

161
14 รูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับโรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารบทเรียนจากโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Model of Compulsory Education Management for Career in Highland and Remote Area Schools from the Best Practice School )
ศุภโชค ปิยะสันติ์

175