KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > ฉบับที่ 10, เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

Vol.10, No.1 (2016) : ฉบับที่ 10 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559

TABLE OF CONTENTS

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)
1 วงศาวิทยาวาทกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ (Genealogy of English Development Discourse )
วิไลวรรณ วรรณโชติผาเวช ควิณณ

1
2 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Factors that affect investment in securities of Stock Exchange of Thailand )
สุรางค์ บุญยะพงศ์ไชย

17
3 การศึกษารูปแบบการวางแผนทางการเงินก่อนเกษียณอายุของอาจารย์ไทย ในสถานศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษาฝั่งธนบุรี (A Study of Financial Planning for Pre-retirement of Private University Thais Teacher in Thonbury Area )
อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์

27
4 การพัฒนาต้นแบบการออกแบบสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย (Development a design prototype of game to promote thai traditions and cultures )
ณปภัช วรรณตรง

39
5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบัณฑิต : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบน (FACTORS AFFECTING ON THE SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPETENCIES : CASE STUDY OF UNDERGRADUATE STUDENT IN THE NORTHEN UNIVERSITIES )
เกศินี บุญญานันต์

51
6 การสร้างกลุ่มอาชีพหัตถกรรม และสินค้าเครื่องประดับจากดินปั้น (บ้านไอดิน) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (Grouping of Handicrafts and Decorations from Clay (BaanIdin) in MuangTak, Tak )
พัชรินทร์ เครือเทพ

61
7 ความพึงพอใจของผู้ต้องขังชายที่มีต่อการจัดสวัสดิการ ด้านการพัฒนาจิตใจของกรมราชทัณฑ์ ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำกลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี (The Satisfaction of the Male Prisoners to the Moral Developing Welfare of the Correction Department : A Case Study of the Khao Bin Central Prison , Ratchaburi Province )
ศิริเพ็ญ จันทร์นิยม

69
8 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 (ACTION RESEARCH TO DEVELOP READING HABITS OF PRATHOM SUKSA 5 STUDENTS IN BANRAIRUAMVITTAYAKARN SCHOOL UNDER KANCHANABURI EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 )
สารินี ฉันทปราโมทย์

77
9 ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (STUDY STATE PROBLEMS AND TROUBLESHOOTING CONCERNING USING OF TABLETS FOR INSTRUCTION IN SCHOOLS THE PHITSANULOK PROVINCIAL ADMINISTRATION ORGANIZATION )
รัชนีกร ศิริคง

89
10 กระบวนการมีส่วนร่วมของธุรกิจชุมชนในการจัดทำบัญชี (Community Participation of Community Enterprise by Accounting )
วรลักษณ์ วรรณโล

103
11 รูปแบบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (The Changing Agent Leadership Development in Academic Administration Model of Administrators for Improving Quality of Education at Small Size Schools in the Special Upper-Northern Thailand )
นายชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์

113
12 รูปแบบที่เหมาะสมในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ (Appropriate Model for Monitoring Universities of Rajabhat University Council )
นายถนัด บุญชัย

127
13 การสร้างชุดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางเรื่อง มัลคิมีเดียเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา (Construction of Learning Activity Package to The Flipped Classroom Entitled Basic of Multimedia for Mathayomsuksa 5 students Wiangjiedeewittaya School )
ประภารัตน์ หล้ากาศ

147