KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > ฉบับที่ 8, เล่มที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2557
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

Vol.8, No.2 (2014) : ฉบับที่ 8 เล่มที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2557

TABLE OF CONTENTS

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)
1 การวิเคราะห์วรรณกรรมพื้นบ้านไตยองตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (An Analysis of Tai Yong Folk Literature at Janjawa Municipality Maechan, Chiang Rai Province )
สาวิตรี นุกาศ

1
2 วิวัฒนาการของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Evolution of Logistics Management and Supply Chain )
ยงยุทธ ชัยรัตนาวรรณ

13
3 การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การยางพาราสู่การเป็นผู้นำโลกของประเทศไทย (The Development of Policies and Strategies of Thailand in Becoming Worlds Leading Rubber Producer )
พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน

27
4 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1: นโยบายสู่แนวทางปฏิบัติ (Sustainable Tourism Development in the Upper North Province Region 1: Policy Implication )
เยาวภา วงศ์สวัสดิ์

39
5 คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดชุมพร ( Quality of Life among the Elderly in Chumporn Province )
ชลธิชา ตั้งอั้น

49
6 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (Some Factors Influencing Scholastic Achievement in the Study of Mathematics for Pre Engineering Students )
ศรีอัมพร เร่บ้านเกาะ

67
7 การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีการดำเนินการที่เป็นเลิศในการป้องกันและการสืบสวนเพื่อปราบปราม (The Development of Knowledge to Solve Drug Problem in the Community: A Case study of the Communities with Excellent Drug Protection and Excellent Investigation for Suppression )
พันตำรวจเอกสมศักดิ์ หน่องพงษ์

77
8 เรื่อง หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 (TITLE GOOD GOVERNANCE AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL OPPORTUNITY EXPANSION SCHOOL OF SUPHANBURI PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 2 . )
กมลพร หอละเอียด

89
9 เรื่อง กระบวนการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 (TITLE : KNOWEDGE MANAGEMENT PROCESS AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL OPPORTUNITY EXPANSION SCHOOL OF SUPHANBURI PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 2 )
สุวิชชา หอละเอียด

101
10 การศึกษาประสิทธิภาพของโครงการปรับพื้นฐานความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนที่จะเข้ามาเรียนของนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น) ชั้นปีที่ 1 (The Efficiency Study of the Basic Knowledge Adjustment Program in Mathematics and Science before learning of the first year pre-engineering students )
สมบุญ ตันสกุล

113
11 ผลกระทบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อชุมชนท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านรวมมิตร ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (The Effected of Ecotourism on local Community with Various Ethnic Groups : A Case Study at Ruam-mitr Village, Mae-Yaaw Subdistrict, Muang District, Chiengrai Province )
ภีรวัฒน์ นนทะโชติ

123
12 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (Environmental Management Strategy Development of Schools Under the Secondary Educational Service Area Office 41 )
สุทธิพงษ์ ธรรมสอน

137
13 การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ของเด็กหรือเยาวชน: ศึกษากรณีเฉพาะการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ (VICTIMIZATION OF JUVENILE TRAFFICKING : A CASE STUDY OF SEXUAL EXPLOITATION )
รพีภัทร ฐิติอุดมพัฒน์

149
14 การศึกษากระบวนการเตรียมวงโยธวาทิตในระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันวงโยธวาทิตระดับนานาชาติ (A STUDY OF PROCEDURE PREPARATION THE MILITARY BAND OF SECONDARY SCHOOLS FOR INTERNATIONAL BAND COMPETITION )
เตมีย์ ทองไซร้

165