KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.11, No.1 January-June 2017
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูในระดับชั้นเรียนด้วยรูปแบบ การพัฒนาครูโดยใช้ผลการปฏิบัติการสอนเป็นฐานและส่งเสริมการใช้ ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการกับสาระการเรียนผ่านระบบการสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
(Developing Classroom Teachers’ Learning Management Competency Through a Teacher Development Model Using Outcomes of Instructional Practice-Based and Promoting English Skills Integrated with Learning Areas Through an Electronic Communication System the Secondary Educational Service Area Offi ce 36 )

สาโรช สอาดเอี่ยม

ABSTRACT

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเ์ พื่อ 1) การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูข้ องครูในระดับชั้นเรียน ดว้ ยรูปแบบ การพัฒนาครูโดยใช้ผลการปฏิบัติการสอนเป็นฐานด้วยกระบวนการ Lesson study 2) เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ 3) เพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีโดยการเรียน ผ่านระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเพื่อนครูและผู้ร่วมกระบวนการการจัดการ เรียนรูท้ ี่พัฒนาขึ้นภายใตบ้ ริบทของแตล่ ะโรงเรียน การวิจัยครั้งนี้ใชวิ้ธีวิจัยแบบผสมผสาน ไดแ้ ก ่ ครูผูท้ ำการสอน ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ในเครือข่ายโรงเรียน EIS (English for Integrated Studies) และตอ้ งเปน็ ผูเ้ คยผา่ นการอบรมจากโครงการ e-CLIP อยา่ งเต็มเวลา โดยมีรายชื่อปรากฏในบัญชีผู้ผ่านการอบรมในโครงการ กลุ่มตัวอย่างคือ ครูผู้สอนอยู่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ในเครือข่ายโรงเรียน EIS (English for Integrated Studies) สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 6 คน ซึ่งได้มาจากการคัดเลือกโดยเป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการ คือ ผ่านการอบรมในโครงการ e-CLIP อย่างเต็มเวลา และเป็นผู้แสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการโดยได้รับความเห็นชอบจาก ผู้อำนวยการสถานศึกษาอย่างเป็นทางการและมีลายลักษณ์อักษร เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่1. แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในรูปแบบ e-CLIP 2. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การเรียนในรูปแบบ e-CLIP แบบวัดความพึงพอใจของครูต่อการใช้ระบบการจัดการเรียนในรูปแบบ e-CLIP 3. แนวทางการสัมภาษณ์ครูผู้ใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ e-CLIP 4. แนวทางการสนทนากลุ่ม ของนักเรียนผู้เรียนจากระบบ e-CLIP/กล้องบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว และเครื่องบันทึกเสียง สำหรับ การบันทึกกิจกรรมระหว่างเรียน การสัมภาษณ์ครู นักเรียน ผู้บริหาร และเพื่อนครู การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้ 1. สมรรถนะด้านการใช้กระบวนการ Lesson study ผ่านรูปแบบ e-CLIP ของครู ด้านการใช้ กระบวนการ Lesson study ในการพัฒนาตนเองสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการตามกระบวนการของ Lesson study ได้ครบถ้วนทุกขั้นตอน 2. สมรรถนะความสามารถด้านการสอนโดยบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษของครู สูงขึ้นต่อเนื่อง 3. สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี (Technology) ครูที่เข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้มีสมรรถนะด้าน การใช้เทคโนโลยี (Technology) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถดำเนินการได้สมบูรณ์ในวงรอบที่ 3 4. ผลความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ e-CLIP ในระดับมาก ประเด็นที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ การอบรมความรู้กระบวนการ Lesson study และ กระบวนการติดตาม

KEYWORDS

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้, ผลการปฏิบัติการสอนเป็นฐาน, การใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ, ระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ e-CLIP Learning Management Competency, Outcomes of Instructional Practice-based, Integrated English usage, an e-CLIP Electronic Communication System บท

FULL TEXT: