KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.9, No.1 January-June 2015
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

การพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Data and Technology Information System Development for Monitoring, Supervision, and Evaluation in Basic Educational Level )

นิรันดร์ ตั้งธีระบัณฑิตกุล

ABSTRACT

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยี สารสนเทศฯ (2) ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (3) พัฒนา ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และ (4) ศึกษาผลการใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ ตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีดำเนินการวิจัย ใช้รูปแบบ การวิจัยและพัฒนาการศึกษาตามวงจรของวอลเตอร์ อาร์ บอร์ก (Walter R. Borg, 1965) ซึ่งมีขั้นตอน การดำเนินการ 10 ขั้นตอน ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สุ่มกลุ่มตัวอย่างหรือเลือกตัวอย่างจำแนกตามขั้นตอนในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบฯ ได้แก่ ฐานข้อมูล (Database) ภาษาวิชวลเบสิก 6 (Visual Basic 6) สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ และภาษาพีเอชพี (PHP) สำหรับ พัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบบันทึก แบบตรวจสอบรายการ แบบสอบสัมภาษณ์ แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบฯ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสัมประสิทธิ์การกระจาย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ผลการศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1.1 ผลการศึกษาระดับปัญหาด้านระบบข้อมูลสารสนเทศฯ พบว่า ในภาพรวมปัญหาอยู่ในระดับ ปานกลาง จำแนกออกเป็น 3 ด้านคือ ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาซอฟต์แวร์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และปัญหาด้านพีเพิลแวร์ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 1.2 ผลการศึกษาความต้องการด้านระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ พบว่า ภาพรวม ความต้องการทั้ง 3 ด้านคือด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟต์แวร์ และด้านพีเพิลแวร์อยู่ในระดับมาก 1 นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 Doctoral Student, Faculty of Education Chiang Mai University * Corresponding author. E-mail: nirunprc@gmail.com 2. ผลการศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบฯ พบว่า หลักการจัดทำระบบข้อมูลและ สารสนเทศในสถานศึกษา ต้องประกอบดว้ ย 1) การจัดทำฐานขอ้ มูลของสถานศึกษา (Database) เพื่อเก็บขอ้ มูล และสารสนเทศทุกอย่างของสถานศึกษา 2) การจัดทำเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) เพื่อให้ แต่ละหน่วยงานในสถานศึกษาทำงานแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน 3) การทำงานร่วมกันของครูผู้สอน ในการบันทึกข้อมูลและผลการประเมินผู้เรียน ฝ่ายวิชาการในการจัดวิชาให้ครูสอนและลงทะเบียนเรียน และ ฝ่ายทะเบียนในการบันทึกข้อมูลผู้เรียน ประมวลผลและจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา เพื่อให้ได้ สารสนเทศในการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. ผลการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ผู้วิจัยดำเนินการพัฒนาระบบฯ ตามขั้นตอน ของการวิจัยและพัฒนา 10 ขั้นตอน ทำให้ได้ระบบฯ โดยสรุปดังนี้ 3.1 ฐานข้อมูล (Database) เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ในสถานศึกษา โดย ในฐานข้อมูลประกอบด้วยตาราง (Table) ที่สำคัญได้แก่ ตารางเก็บข้อมูลนักเรียน ตารางเก็บข้อมูลครูและ บุคลากรในสถานศึกษา ข้อมูลรายวิชาเรียน จำแนกฐานข้อมูลตามลักษณะการใช้งาน 2 ระบบ คือฐานข้อมูล Access สำหรับระบบการทำงานอิสระใช้กับโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง และฐานข้อมูล SQL Server สำหรับการทำงานในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์รองรับข้อมูลขนาดใหญ่ใช้กับโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียน ขนาดใหญ่พิเศษ 3.2 โปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และผลิตสารสนเทศตามความ ต้องการของผู้ใช้งานและสถานศึกษา ประกอบด้วย โปรแกรมงานด้านการวัดและประเมินผล โปรแกรม งานวิชาการ โปรแกรมงานทะเบียน เว็บไซต์นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ และคู่มือการใช้โปรแกรมระบบข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 3.3 สารสนเทศเพื่อใช้ในการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้ จำแนกตามงาน ในสถานศึกษา ประกอบด้วย งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ งานวิชาการ งานทะเบียน และอื่นๆ 4. การศึกษาผลการใช้ระบบฯ พบว่า 1) ค่าเฉลี่ยรวมด้านประสิทธิภาพของระบบฯ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.75) 2) ประสิทธิผลของระบบฯ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60) เช่นกัน 3) ผลการนำระบบฯ ไปใช้ ในเพื่อการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า ผู้ใช้งานต้องบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ แล้วโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาจะดำเนินการประมวลผลข้อมูล ทำให้เกิดสารสนเทศเพื่อใช้ ในการตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งในงานด้านการวัดและประเมินผล งานวิชาการ และงานทะเบียน

KEYWORDS

การพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวัดและประเมินผล, งานวิชาการ, งานทะเบียน, ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การวิจัยและพัฒนา 10 ขั้นตอนตามวงจรของวอลเตอร์ Data and Technology Information System Development, Measurement and Evaluation, Academic aff air, Registration, in Basic Educational Level, Research and Development 10 steps of Walter cycle

FULL TEXT: