KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.9, No.1 January-June 2015
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

การพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
(The Searching Skill Development in Students Faculty of Education in Chiang Rai Rajabhat University )

แสงระวี ปัญญา1

ABSTRACT

รและเวลาที่ใช้ในการพัฒนาทักษะของนักศึกษาเป็นรายบุคคล กลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย นักศึกษาที่เรียนรายวิชา นักศึกษาที่เรียนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในภาคเรียนที่ 2/2555 จำนวน 80 คน วิธีการไดม้ าของกลุม่ ตัวอยา่ ง ผูวิ้จัยใชวิ้ธีการสุม่ ตัวอยา่ งแบบงา่ ย (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบวัดคุณลักษณะการสืบค้นข้อมูล แบบประเมินทักษะการสืบค้น ข้อมูล แบบสรุปการวิเคราะห์ทักษะการสืบค้นข้อมูล แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์ ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติแบบที และวิเคราะห์ ความแปรปรวน แล้วนำเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบคำบรรยาย และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ผลการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษา พบว่า ก่อนเรียนและหลังเรียน ตามกระบวนการ พัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา เป็นรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความทันสมัยของข้อมูล รองลงมา ได้แก่ ด้านความ น่าเชื่อถือของข้อมูลและด้านแหล่งการเรียนรู้ ตามลำดับ การวิเคราะห์กระบวนการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษา โดยวิธีการสัมภาษณ์ พบว่า ก่อนเรียนไม่มีการเตรียมตัววางแผนเนื้อหา มีวิธีการสืบค้นข้อมูลเป็นการนำข้อมูล เท่าที่หาได้มารวบรวมกัน แล้วพิมพ์ส่ง โดยไม่ได้เรียบเรียงใหม่ หลังเรียนมีการเตรียมตัววางแผนเนื้อหา ที่ต้องการสืบค้นไว้ล่วงหน้า โดยการกำหนดขอบเขตของเนื้อหา ผู้เรียนพยายามสืบค้นเนื้อหาจากคำสำคัญต่างๆ ที่อาจารย์ได้ให้ไว้ และเมื่อผลงานได้รับคำชมจากอาจารย์ ผู้สอนจะเกิดกำลังใจในการค้นหา สามารถ นำทักษะการสืบค้นไปใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่มีแหล่งเรียนรู้จากเว็บไซต์ และใช้เวลามากกว่า 3 ชั่วโมง ไม่เสียค่าใช้จ่ายจากการเรียนรู้ ใช้คอมพิวเตอร์และวิดีโอประกอบการค้นคว้า 2. ผลการหาวิธีการและเวลาที่ใชใ้ นการพัฒนาทักษะของนักศึกษาเปน็ รายบุคคล พบวา่ มี 5 ขั้นตอน คือ 1) กำหนดหัวข้อที่ใช้ในการสืบค้นให้นักศึกษา โดยวัดทักษะการสืบค้นก่อนเริ่มกระบวนการ 2) มอบหมายงาน ตามประเด็นหัวข้อที่กำหนดไว้เป็นงานกลุ่ม โดยไม่อธิบายกระบวนการสืบค้นข้อมูล หลังจากนั้นนำรายงาน มาประเมินทักษะการสืบค้นข้อมูล 3) มอบหมายงานตามประเด็นหัวข้อที่กำหนดไว้เป็นงานเดี่ยว โดยไม่อธิบาย กระบวนการสืบคน้ ขอ้ มูล และทำการประเมินผลรายงานการสืบคน้ ขอ้ มูล ตามเกณฑท์ ี่กำหนดไว  4) เก็บรวบรวม ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ในเรื่องการวางแผน ระยะเวลาที่ใช้ แหล่งข้อมูล วิธีการสืบค้น การบันทึก ข้อมูล/จัดระบบข้อมูล การสะท้อนผลจากการสืบค้น 5) ติดตามผลการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูล โดยการ มอบหมายงานเดี่ยว และทำการประเมินผลรายงานการสืบค้นข้อมูล ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 6) เปรียบเทียบ ผลการพัฒนาทั้งแบบงานกลุ่ม งานเดี่ยว และการติดตามผล สรุปผล และจัดทำรายงานผลการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น

KEYWORDS

ทักษะการสืบค้น The searching skill development

FULL TEXT: