KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.9, No.2 July-December 2015
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน ในอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
(Factors Aff ecting the Success of Small and Micro Community Enterprise in Lansak District, Uthai Thani Province )

นุชสรา คำมัน

ABSTRACT

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ์ พื่อศึกษา (1) ปจั จัยที่สง่ ผลตอ่ ความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน (2) ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการเป็นสมาชิก ปัจจัยด้านโครงสร้าง และปัจจัยด้านการดำเนินงานกับความสำเร็จ ของวิสาหกิจชุมชน (3) ปัญหาและข้อเสนอแนะของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในระดับปานกลางขึ้นไป ในเขตอำเภอ ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 142 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยการที่ส่งผลต่อความ สำเร็จของวิสาหกิจชุมชน โดยภาพรวมเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (2) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ จำนวนหุน้ ระยะเวลาในการดำเนินงานและปัจจัยการดำเนินงาน มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน ที่ระดับ นัยสำคัญทางสถิติ .000 การใช้แรงงานในการดำเนินงานมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน ที่ระดับ นัยสำคัญทางสถิติ .05 (3) ปัญหาและข้อเสนอแนะพบว่า วิสาหกิจชุมชนมีปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียน มากที่สุด ร้อยละ 34.5 ข้อเสนอแนะคือ ต้องการให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความรู้ใหม่ๆ ในการดำเนินงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนเรื่องการลงทุนและตลาด และช่วยแนะนำในการดำเนินงาน

KEYWORDS

วิสาหกิจชุมชน, ความสำเร็จ, ปัจจัย Small and Micro Community Enterprise, Success, Factors

FULL TEXT: