KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.11, No.3 Special Issue. 2017
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

ผลของโปรแกรมการป้องกันการพลัดตกหกล้มต่ออัตราการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
(Effect of fall prevention Program among falling rate among Elderly )

ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์

ABSTRACT

ปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับภาวะสุขภาพตามมา การพลัดตกหกล้มเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อตัวผู้สูงอายุและครอบครัว การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการป้องกันการพลัดตกหกล้มต่ออัตราการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ในชุมชนตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 25 ราย เข้าร่วมโปรแกรมการป้องกันการพลัดตกหกล้ม จำนวน 7 สัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที และมีการติดตามอัตราการพลัดตกหกล้มใน 90 วัน และดูแลตนเองตามปกติ การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบบันทึกการพลัดตกหกล้ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า หลังได้รับโปรแกรมการป้องกันการพลัดตกหกล้ม ค่าเฉลี่ยของการพลัดตกหกล้มของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน (p > .05) และหลังเข้าร่วมโปรแกรมการป้องกันการพลัดตกหกล้มกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของการพลัดตกหกล้มลดลง แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p > .05)

KEYWORDS

โปรแกรมการป้องกันการพลัดตกหกล้ม อัตราการการพลัดตกหกล้ม ผู้สูงอายุ Falling prevention program, falling rate, Elderly

FULL TEXT: