KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.11, No.3 Special Issue. 2017
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
(Food Consumption behavior of The Elderly : Case Study of Mae Khaw Tom Sub-distric, Muang Distric, Chiang Rai Province )

วรัญญา มณีรัตน์

ABSTRACT

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) กลุ่มประชากรได้แก่ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปทั้งหมดที่อาศัย ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในปีพ.ศ. 2558 จำนวน 83 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ประกอบด้วยคำถามแบบ (Check lists) และส่วนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุเป็นคำถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติของผู้สูงอายุในการบริโภคอาหาร ซึ่งยึดหลักอาหาร 5 หมู่ โภชนบัญญัติ 9 ประการ และความต้องการสารอาหารในวัยผู้สูงอายุ เป็นคำถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence Index : IOC) ได้เท่ากับ 0.8 มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.63 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 51 คน (ร้อยละ 65.38) เพศชาย จำนวน 32 คน (ร้อยละ 38.55) มีระดับการศึกษาที่ต่ำกว่าประถมศึกษามากที่สุดจำนวน 52 คน (ร้อยละ 62.65) การรับประทานอาหารจะทำอาหารด้วยตนเองมากที่สุดจำนวน 65 คน (ร้อยละ 78.31) ส่วนใหญ่สมาชิกในครอบครัวหรือญาติให้ข้อมูลเรื่องการรับประทานอาหารจำนวน 71 คน (ร้อยละ 85.54) ในส่วนของภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เพศหญิงมีรอบเอว >80 เซนติเมตร จำนวน 32 คน (ร้อยละ 38.55) เพศชายมีรอบเอว > 90 เซนติเมตร จำนวน 5 คน (ร้อยละ 6.02) ส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 29 คน (ร้อยละ 34.93) มีปัญหาด้านสุขภาพฟัน โดยใส่ฟันปลอมมากที่สุด จำนวน 32 คน (ร้อยละ 38.55) มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดับดี จำนวน 68 คน (ร้อยละ 81.93) และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดับปานกลางจำนวน 15 คน (ร้อยละ 18.07) ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพ ในด้านโภชนาการในกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายต่อไป

KEYWORDS

ผู้สูงอายุ, พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, ภาวะสุขภาพ Elderly, Food consumption behavior, Health status

FULL TEXT: