KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.11, No.3 Special Issue. 2017
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

การผลิตไฟฟ้าจากเครื่องยนต์ปั่นไฟแก๊สโซลีนขนาดเล็กโดยใช้ก๊าซชีวภาพจากใบตอง ผสมมูลวัว และถั่วเหลืองแห้งบด
(Electricity Generator from Small Gasoline Engine Using Banana Leaf, Cow Dung and Grind Dried Soy Bean Biogas )

อัญชณา อุประกูล

ABSTRACT

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากเครื่องยนต์ปั่นไฟแก๊สโซลีนขนาดเล็ก โดยใช้ก๊าซชีวภาพจากการหมักใบตองและมูลวัว โดยใช้ถั่วเหลืองแห้งบดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบก๊าซชีวภาพที่ได้กับเครื่องยนต์ปั่นไฟแก๊สโซลีน เพื่อหาอัตราส่วนของก๊าซชีวภาพและน้ำมันเบนซินที่เหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าจากเครื่องยนต์ปั่นไฟแก๊สโซลีนขนาดเล็ก และเพื่อเปรียบเทียบอัตราการใช้เชื้อเพลิงเบนซินต่อหน่วยของเครื่องยนต์ระหว่างการใช้น้ำมันเบนซิน และการใช้น้ำมันเบนซินร่วมกับก๊าซชีวภาพในการผลิตไฟฟ้าจากเครื่องยนต์ปั่นไฟแก๊สโซลีนขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่า ก๊าซชีวภาพสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับน้ำมันเบนซินได้ที่ทุกอัตราส่วนและการใช้ก๊าซชีวภาพร่วมในการเดินเครื่องยนต์ทำให้ลดปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินได้ จากการทดสอบการผสมเชื้อเพลิงที่ระหว่างก๊าซชีวภาพและน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนโดยปริมาตรที่ 80:20, 60:40, 50:50, 40:60, 20:80 และ 0:100 ผลการทดสอบพบว่าปริมาณ CO2 และค่าอุณหภูมิไอเสียมีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณสัดส่วนของก๊าซชีวภาพที่มากขึ้น โดยที่อัตราส่วน 80:20 จะให้ค่า CO2 และอุณหภูมิไอเสีย สูงสุดที่ 0.058 % และ 58.9 °C ตามลำดับ พิจารณาอัตราการใช้เชื้อเพลิงเบนซินพบว่า ที่อัตราส่วนของก๊าซชีวภาพที่มากขึ้นทำให้อัตราการใช้เชื้อเพลิงเบนซินลดลง ที่อัตราส่วนของเชื้อเพลิง 80:20 ให้ค่าอัตราการใช้น้ำมันเบนซินต่ำสุดที่ 0.0242 m³/kWh

KEYWORDS

ก๊าซชีวภาพ, เครื่องยนต์แก๊สโซลีน Biogas, Gasoline engine

FULL TEXT: