KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.11, No.3 Special Issue. 2017
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพจิตโดยใช้การมีส่วนร่วม (PAR) ของโรงเรียน และภาคีเครือข่าย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
(The Model of Mental Health Promotion with Participatory Action Research (PAR) Approach between School and Network Party for Primary School Student in Mueng District, Chiang Rai )

รวิพรรดิ พูลลาภ

ABSTRACT

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อศึกษาภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับประถมศึกษา 2.เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพจิตโดยใช้การมีส่วนร่วมของโรงเรียน และภาคีเครือข่าย โดยผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นนักเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 396คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 2 ส่วน ดังนี้ 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 2) แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก (CDI) ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 ประเมินภาวะซึมเศร้าของนักเรียน ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพจิตโดยใช้การมีส่วนร่วมของโรงเรียน และภาคีเครือข่าย ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีภาวะซึมเศร้า สูงถึงร้อยละ 39.4 ทั้งนี้โรงเรียน และภาคีเครือข่ายและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ร่วมกันสร้างแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กนักเรียนขึ้น โดยใช้การมีส่วนร่วม (PAR) สรุปได้ดังต่อไปนี้ 1.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โรงเรียนสาธิตฯ และผู้ปกครอง ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนลดปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียน 2.โรงเรียนสาธิตฯ จัดประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยระบุปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนให้เป็นวางแผนเป็นนโยบายของโรงเรียน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อลดปัญหาภาวะซึมเศร้า 3.ครูประจำชั้นติดตามพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการสังเกต และการสัมภาษณ์ รวมถึงประเมินสุขภาพจิตของนักเรียนเทอมละ 1 ครั้ง 4.โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน มีกิจกรรมการโฮมรูม และการให้คำปรึกษา 5.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับโรงเรียน ปกครอง และครู เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมเรื่อง “การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับเด็ก” เพื่อลดภาวะกดดัน และความไม่เข้าใจ ซึ่งนำไปสู่บุคลิกภาพที่นำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตได้ 6.นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิต จะทำการส่งต่อให้ทางมหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปข้อเสนอแนะโรงเรียนควรเร่งรัดการนำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้อย่างจริงจังและโรงเรียนควรจัดให้มีโครงสร้างการบริหารงานนโยบายวัตถุประสงค์/บทบาทหน้าที่การดำเนินงานและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ชัดเจน

KEYWORDS

การสร้างเสริมสุขภาพจิต , การมีส่วนร่วม , ภาคีเครือข่าย, นักเรียนระดับประถมศึกษา Mental health promotion, Participatory Action Research, Network party, Primary school students

FULL TEXT: