KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.11, No.3 Special Issue. 2017
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

รูปแบบการจัดการวางผังพื้นที่ของชุมชนเพื่อรองรับภัยพิบัติแผ่นดินไหว ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของรอยเลื่อนแม่จัน
(The Pattern of Urban Planning for the Risk of Mae Chan Fault Line to Support the Earthquake Disaster )

พงศ์ตะวัน นันทศิริ

ABSTRACT

เหตุการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหว เป็นเหตุการณ์ที่ยากที่จะคาดเดาว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร ดังนั้นการเตรียมรับมือกับภัยแผ่นดินไหวเป็นส่วนสำคัญในการที่จะลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งพื้นที่ศึกษาตั้งอยู่พื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวบนรอยเลื่อนแม่จัน โดยทำการศึกษาลักษณะการวางผังชุมชน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการนำมาออกแบบผังพื้นที่ปลอดภัย เพื่อวางแผนและจัดเตรียมพื้นที่รองรับผู้ประสบภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ การจัดเตรียมเส้นทางอพยพ พร้อมทั้งจัดเตรียมแผนที่และสัญลักษณ์บอกเส้นทางไปยังพื้นที่ปลอดภัย ผลจากการศึกษาพบว่าในชุมชนมีสิ่งปลูกสร้างทั้ง 1,230 หลัง การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นการใช้ประเภทอาคารเป็นที่พักอาศัยมากที่สุด งานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์ถึงโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.0-6.9 ตามมาตราริกเตอร์ได้ สำหรับเตรียมรับมือกับภัยแผ่นดินไหวได้กำหนดพื้นที่ปลอดภัยทั้งหมด 10 จุด และเส้นทางสัญจรในชุมชนนำมาพิจารณาร่วมกับตำแหน่งของพื้นที่ปลอดภัยเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อกับชุมชนภายนอก เส้นทางที่สามารถการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย

KEYWORDS

รอยเลื่อนแม่จัน, ภัยพิบัติแผ่นดินไหว, การจัดการวางผังพื้นที่ Mae Chan Faults Lines, Disaster earthquake, Spatial Management

FULL TEXT: