KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.11, No.3 Special Issue. 2017
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

การพัฒนาฐานข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ของชุมชนตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
(The development of database on mobile devices about local wisdoms, cultures and traditions in Nanglea Sub-district, Muang District, Chiang Rai. )

วิจิตรา มนตรี

ABSTRACT

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของฐานข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เกี่ยวกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม และ ประเพณีท้องถิ่นของชุมชนตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ( 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม และ ประเพณีท้องถิ่นของชุมชนตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และ (3) เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีเพศ และอายุแตกต่างกันต่อฐานข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของชุมชนตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของชุมชนตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลที่ได้จัดทำและหลังเปิดใช้งาน 90 วัน โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้ที่ตอบแบบสอบถามจากเว็บไซต์ฐานข้อมูล จำนวน 221 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย (1) ฐานข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม และ ประเพณีท้องถิ่นของชุมชนตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (2) แบบสอบถามเพื่อวัดประสิทธิภาพของฐานข้อมูลสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของชุมชนตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และ (3) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อฐานข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม และ ประเพณีท้องถิ่นของชุมชนตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการเก็บข้อมูล และนำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ f-test ผลการวิจัยพบว่า (1) การสร้างและหาประสิทธิภาพของฐานข้อมูล โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก (2) ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อฐานข้อมูลฯ อยู่ในระดับมาก และ (3) ผู้ใช้งานเพศหญิงและเพศชาย มีความพึงพอใจต่อฐานข้อมูล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู้ใช้งานทุกช่วงอายุ มีความพึงพอใจต่อฐานข้อมูลฯ ไม่แตกต่างกัน

KEYWORDS

ภูมิปัญญาท้องถิ่น, วัฒนธรรม, ประเพณี, ฐานข้อมูล wisdom, culture, tradition, database

FULL TEXT: