KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.11, No.3 Special Issue. 2017
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ตำบลเวียงชัย
(The Competencies Development of Teachers for Small Sized-School in Tambon iangchai )

ภิญญาพัชญ์ กาวินคำ

ABSTRACT

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาสมรรถนะตามความเป็นจริงของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ตำบลเวียงชัย 2)ค้นหาสมรรถนะที่เหมาะสมกับครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ตำบลเวียงชัย และ 3)เพื่อประเมินสมรรถนะที่เหมาะสมกับครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ตำบลเวียงชัย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 13 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยประชุมกลุ่มย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และครู รวม 27 คน และ 3)กลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ครูจำนวน 13 คน จากโรงเรียนขนาดเล็กเขตพื้นที่ตำบลเวียงชัย 3 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินสมรรถนะตามความเป็นจริงของครู แบบสอบถาม/สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสอบถาม โดยการใช้เทคนิควิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยาย ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัย ระหว่างควอไทล์ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบสมรรถนะของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ตำบลเวียงชัย ดังนี้ 1. สมรรถนะตามความเป็นจริง ประกอบด้วย 12 สมรรถนะย่อย 92 ตัวชี้วัด คือ สมรรถนะด้านความรู้ จำนวน 1 สมรรถนะย่อย 5 ตัวชี้วัด สมรรถนะด้านทักษะ จำนวน 7 สมรรถนะย่อย 59 ตัวชี้วัด และ สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล จำนวน 4 สมรรถนะย่อย 28 ตัวชี้วัด โดยสมรรถนะตามความเป็นจริงของครูในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่ตำบลเวียงชัยอยู่ในระดับมาก ( =3.68, S.D.=.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สมรรถนะด้านความรู้ คุณลักษณะหรือระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระในรายวิชาที่และเนื้อหาสาระในรายวิชาที่เกี่ยวข้องมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด( =3.95, S.D.=.57) สมรรถนะด้านทักษะคุณลักษณะหรือระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสารมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด( =3.81, S.D.=.66) และ สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล คุณลักษณะหรือระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับทักษะการปรับตัวมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด( =3.87, S.D.=1.34) 2. สมรรถนะที่เหมาะซึ่งได้มาจากการประชุมระดมสมองผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 14 สมรรถนะย่อย 92 ตัวชี้วัด สมรรถนะด้านความรู้ จำนวน 1 สมรรถนะย่อย 5 ตัวชี้วัด สมรรถนะด้านทักษะ จำนวน 9 สมรรถนะย่อย 59 ตัวชี้วัด สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล จำนวน 4 สมรรถนะย่อย 28 ตัวชี้วัด 3. สมรรถนะที่เหมาะสมซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์การพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 14 สมรรถนะ 99 ตัวชี้วัด คือ สมรรถนะด้านความรู้ จำนวน 1 สมรรถนะย่อย 5 ตัวชี้วัด สมรรถนะด้านทักษะ จำนวน 9 สมรรถนะย่อย 68 ตัวชี้วัด สมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล จำนวน 4 สมรรถนะย่อย 26 ตัวชี้วัด

KEYWORDS

สมรรถนะครู, โรงเรียนขนาดเล็ก Teacher’s Competencies, Small Sized-School

FULL TEXT: