KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.11, No.3 Special Issue. 2017
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

การพัฒนาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ์ ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
(Database development for tourism products of ethnic communities in Chiang Khong District, Chiang Rai )

ธิดาลักษณ์ อยู่เย็น

ABSTRACT

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และ (2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคคลที่เข้ามาใช้งานฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ที่จัดทำขึ้นและทดลองเปิดใช้งาน เป็นเวลา 1 เดือน มีผู้ใช้จำนวนทั้งหมด 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และ (2) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ดำเนินการเก็บข้อมูลและนำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิจัยพบว่า (1) ประสิทธิภาพของฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย อยู่ระดับมาก และ (2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย อยู่ระดับมาก

KEYWORDS

การพัฒนาฐานข้อมูล, ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว, ชุมชนชาติพันธุ์ wisdom, culture, tradition, database

FULL TEXT: