KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.11, No.2 July-December 2017
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง กรณีศึกษา บ้านดอยสะโง๊ะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
(A Community Participation Ecotourism Management in a Royal Project Area: A Case Study of Ban Doi Sa-ngo, Chiang Saen District, Chiang Rai Province. )

ชนนพร ยะใจมั่น

ABSTRACT

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทรัพยากรและ ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวบ้านดอยสะโง๊ะ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 1) พิพิธภัณฑ์อาข่า 2) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงดอยสะโง๊ะ 3) จุดชมวิวดอยสะโง๊ะ 4) ชมภูเขาล้างทองบ่อที่ตำนานเก่าแก่สมัยโบราณที่บ้านเขาสะโง๊ะ 5) ดอยช้างงู หรือ ดอยสะโง๊ะ และ 6) ที่พักในชุมชน “ลาวาเล่” ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว พบว่า ผู้อาศัยในชุมชนมีระดับความรู้พื้นฐานของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทุกข้อมากที่สุดและมีภาพรวม ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 4.47 มีระดับความรู้พื้นฐานของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านพื้นที่ทุกข้อมากที่สุดและมีภาพรวม ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 4.39 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมกับท้องถิ่น คือ การพัฒนาชุมชน การปรับภูมิทัศน์ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมรวมถึงความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวและความสะอาดในชุมชน

KEYWORDS

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว,การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Tourism management model, Ecotourism management

FULL TEXT: