KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.11, No.2 July-December 2017
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

การพัฒนาตัวชี้วัดคุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
(Development of the sufficiency indicators for lower level’ students in Chiang Rai Province )

มนัสนันท์ คำตัน

ABSTRACT

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบเชิงสำรวจและองค์ประกอบเชิงยืนยันตัวชี้วัดคุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงราย จำนวน 1,000 คน โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการพัฒนาตัวชี้วัดคุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.925 ผลการศึกษา พบว่า ความพอเพียง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ความพอประมาณมี 4 ตัวชี้วัด คือ 1) ความประหยัด 2) ความพออยู่ พอกิน พอใช้ 3) การรู้จักพอ 4) ความพอประมาณกับสภาพของตน (2) ความมีเหตุผลมี 3 ตัวชี้วัด คือ 1) การใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดและรอบคอบ 2) การใช้ทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืน 3) การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ (3) การมีภูมิคุ้มกันมี 3 ตัวชี้วัด คือ 1) การมีจิตใจเข้มแข็ง 2) การปรับตัวพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 3) การวางแผนการออมและการดำเนินชีวิต (4) ความรู้มี 4 ตัวชี้วัด คือ 1) การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับทรัพยากร 2) การแสวงหาความรู้ 3) ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 4) การพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน (5) คุณธรรมมี 4 ตัวชี้วัด คือ 1) ความซื่อสัตย์ สุจริต 2) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 3) ความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ 4) การรู้รักสามัคคี

KEYWORDS

ตัวชี้วัด คุณลักษณะความพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Indicators, Sufficiency, Economic Sufficiency

FULL TEXT: