KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.11, No.2 July-December 2017
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและงานอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
(Causal Factor Influencing In Life and career skills in 21st century of Prathom Suksa 6 Hill-tribe Under the Chiangrai Primary Educational Service Area office 3 )

ชยาภรณ์ คำตุ้ย

ABSTRACT

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและงานอาชีพในศตวรรษที่21 ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 400 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตและงานอาชีพในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เส้นทาง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ อัตมโนทัศน์ รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมทางการเรียน และตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของปัจจัยทักษะชีวิตและงานอาชีพ ในศตวรรษที่21 ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ได้ร้อยละ 83 ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดคือ ปัจจัยวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดคือ ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมสูงสุดคือ ปัจจัยวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์

KEYWORDS

ทักษะชีวิตและงานอาชีพ ในศตวรรษที่ 21 , กลุ่มชาติพันธุ์ ,วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ Life and Career Skills in 21 st century , Hill-tribe Students , lifestyle of tribal students

FULL TEXT: