KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.11, No.3 Special Issue. 2017
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

การศึกษาคุณสมบัติกำลังรับแรงอัดและกำลังรับแรงดัดของคอนกรีตผสมเศษเซรามิค
(A Study property of compressive strength and modulus of rupture of concrete Mixed with ceramic fragments )

สุรชัย อำนวยพรเลิศ

ABSTRACT

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติกำลังรับแรงอัดและกำลังรับแรงดัดของคอนกรีตผสมเศษเซรามิคประเภทภาชนะเครื่องใช้จากโรงงานในจังหวัดพะเยา โดยการแทนที่มวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบด้วยเศษเซรามิคในอัตราส่วนผสมร้อยละ 2.5, 5 และร้อยละ 5, 10 ตามลำดับ โดยเปรียบเทียบกับตัวอย่างคอนกรีตควบคุมที่ไม่ผสมเศษเซรามิค ซึ่งศึกษาทดสอบกำลังรับแรงอัดที่อายุ 3, 7, 28 และ 56 วัน และการทดสอบกำลังรับแรงดัด โดยออกแบบส่วนผสมคอนกรีตเท่ากับ 210, 240, 280 ksc. จากการศึกษาพบว่าเศษเซรามิคที่นำมาผสมในคอนกรีตทำให้กำลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันเมื่อเพิ่มเศษเซรามิคแทนที่ทรายมากขึ้นจะทำให้กำลังรับแรงอัดลดลง ซึ่งอัตราส่วนที่เหมาะสมและให้กำลังรับแรงอัดสูงสุดคือ เศษเซรามิคแทนที่ทรายร้อยละ 2.5 และแทนที่หินร้อยละ 10 ซึ่งมีค่ากำลังอัดเฉลี่ยมากกว่าตัวอย่างคอนกรีตควบคุมคิดเป็นร้อยละ 103.43 และค่ากำลังรับแรงดัดเฉลี่ยของคานคอนกรีตที่ผสมเศษเซรามิคมีค่ามากกว่าตัวอย่างคานคอนกรีตควบคุมทุกอัตราส่วนการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตคิดเป็นร้อยละ 113.15

KEYWORDS

กำลังรับแรงอัด, กำลังรับแรงดัด และ คอนกรีตผสมเศษเซรามิค compressive strength, bending strength and ceramic concrete

FULL TEXT: