KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.11, No.3 Special Issue. 2017
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต
(EDUCATIONAL MANAGEMENT STRATEGY IN EFFECTIVENESS OF DEMONSTRATION SCHOOL )

นิภาพรรณ สายทอง

ABSTRACT

งานวิจันนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา เพื่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต และศึกษาความเป็นไปได้ในการนำยุทธศาสตร์ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิผล โดยผ่านกระบวนการถอดบทเรียนภายใต้หลักการของ Florence Heffron,1989 และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจากโรงเรียนสาธิต ได้แก่ ผู้อำนวยการ รองฝ่ายวิชาการ และครู ซึ่งเป็นโรงเรียน Best Practice:BP 5 แห่ง คือ สาธิตจุฬาฯ สาธิต ม.ศ.ว. สาธิต ม.รังสิต สาธิตพัฒนา และสาธิต ม.ช. เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการกำหนดยุทธศาสตร์ มีการตรวจสอบหาความเชื่อมั่นของข้อมูลแบบสามเส้า จากกลุ่มสัมภาษณ์ที่ต่างกันของโรงเรียนสาธิตแต่ละแห่ง นำข้อมูลดังกล่าวมาสร้างยุทธศาสตร์ และทำสนทนากลุ่มประเมินความเป็นไปได้จากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอดีตผู้บริหารโรงเรียนสาธิต จากการศึกษาพบว่ายุทธศาสตร์สำคัญที่จะทำให้การจัดการศึกษาเพื่อประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต คือ 1) การยกระดับการบริหารวิชาการ 2) การสนับสนุนการบริหารเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 3) การยกระดับการบริหารงานส่งเสริมนักเรียน 4) การส่งเสริมให้เกิดการเห็นคุณค่าของผู้มีส่วนได้เสีย 5) การจัดการความรู้และแหล่งเรียนรู้ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความเหมาะสมเป็นไปได้

KEYWORDS

ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา ประสิทธิผลของโรงเรียนสาธิต ความเป็นไปได้ Educational Management Strategy, The effectiveness of Demonstration School, Feasibility

FULL TEXT: