KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.11, No.3 Special Issue. 2017
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารในวิทยาลัยสารพัดช่าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(The Development of a Participatory Administration Model of Polytechnic Colleges in The Vocational Education Commission )

จิรวัฒน์ ชินศรี

ABSTRACT

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมในวิทยาลัยสารพัดช่าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) สร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารในวิทยาลัยสารพัดช่าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 3) ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบที่สร้างขึ้น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสาร ใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในวิทยาลัยสารพัดช่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2. รูปแบบที่สร้างขึ้นมี 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 2) ขอบข่ายงานการบริหารแบบมีส่วนร่วม และ 3) กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม 3. ผลการประเมินรูปแบบโดยผู้ใช้ พบว่า หลังการใช้รูปแบบมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนใช้รูปแบบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจหลังการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

KEYWORDS

การบริหารแบบมีส่วนร่วม วิทยาลัยสารพัดช่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Participatory Management, Polytechnic Colleges, Office of Vocational Education Commission

FULL TEXT: