KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.11, No.3 Special Issue. 2017
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

จุดยืนคนวิเทศสัมพันธ์ในยุคไทยแลนด์ 4.0
(Standpoint of International Relations Officer in Thailand 4.0 )

นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์

ABSTRACT

การสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” จำเป็นต้องเริ่มต้นจากการเติมเต็มศักยภาพของคน (Growth for People) เพื่อให้ได้คนในอนาคตของประเทศที่จะต้องมีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ และสามารถปรับตัวรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ผู้เขียนในฐานะนักวิเทศสัมพันธ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิเทศสัมพันธ์โดยตรง จึงมองว่าเราในฐานะผู้ปฎิบัติงานด้านกิจการต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันที่ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาคน การมีคนวิเทศสัมพันธ์ที่มีจุดยืนชัดเจน มีความตระหนักถึงบทบาทสำคัญของงานวิเทศสัมพันธ์ในการสร้างนวัตกรรมการทำงานในรูปแบบใหม่ที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก จึงเป็นการสร้างความพร้อมให้สถาบันอุดมศึกษาของตนเองก้าวไปข้างหน้าเพื่อผลักดันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยเหตุผลนี้ ผู้เจียนจึงเห็นว่า คุณลักษณะของคนวิเทศสัมพันธ์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตนเองและองค์กร ที่ไม่เพียงแต่จะทำให้คนวิเทศสัมพันธ์สามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรู้เท่าทัน แต่ยังนำไปสู่โอกาสและความท้าทายใหม่ ที่จะทำให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ได้อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0

KEYWORDS

ไทยแลนด์ 4.0/ จุดยืน/วิเทศสัมพันธ์ Thailand 4.0/ Standpoint/ International Relations

FULL TEXT: