KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.10, No.1 January-June 2016
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

รูปแบบที่เหมาะสมในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
(Appropriate Model for Monitoring Universities of Rajabhat University Council )

นายถนัด บุญชัย

ABSTRACT

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังที่ควรจะเป็นในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) พัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ และ 3) ทดสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยตั้งแต่ระดับหัวหน้าหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 8 แห่ง 160 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้พัฒนารูปแบบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการอุดมศึกษาและมีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความสำคัญด้วยวิธี Priority Needs Index (PNI) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์เอกสารโดยใช้การพรรณนาวิเคราะห์เชื่อมโยง จัดหมวดหมู่ ตรวจสอบข้อมูลและหาข้อสรุปโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพอสรุปได้ดังนี้ 1. สภาพปัจจุบันและความคาดหวังที่ควรจะเป็นในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความคาดหวังสูงกว่าจากสภาพปัจจุบันในระดับมากที่สุดทุกด้าน 2. การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏ พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ตามเกณฑ์วัดความเหมาะสมที่กำหนดขึ้น 6 ประการ อยู่ในระดับมากที่สุด ทุกรายการ และคุณภาพของคู่มือการใช้รูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด ทำให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) บทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 2) องค์ประกอบและวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 3) ปัจจัยเกื้อหนุนการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย 4) การดำเนินงานกิจการสภามหาวิทยาลัย 5) การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสมรรถนะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ 6) การประเมินสภามหาวิทยาลัย 3. ผลการทดสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านการอุดมศึกษาซึ่งมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน พบว่า รูปแบบที่เหมาะสมในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในระดับมากถึงมากที่สุดในทุกด้านและในทุกองค์ประกอบ

KEYWORDS

การกำกับดูแล การบริหาร สภามหาวิทยาลัย monitoring administration the University Council

FULL TEXT: