KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.11, No.1 January-June 2017
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

บุพปัจจัยของประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนหญิงในพื้นที่นคบาล
(The antecedents of work effectiveness of inquiry female police official in Bangkok metropolitan )

พิชศาล พันธุ์วัฒนา

ABSTRACT

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ศึกษา (1) สภาพทั่วไปคุณลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความผูกพันกับองค์การ แรงจูงใจในการทำงาน สมรรถนะในการทำงาน และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และ (2) อิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อการปฏิบัติงาน ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกและสังเกตพฤติกรรมของพนักงานสอบสวนหญิงระหว่างปฏิบัติงานจำนวน 7 ราย และใช้แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามโดยเก็บข้อมูลจากพนักงานสอบสวนหญิง 73 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบเชิงชั้น ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรแรง จูงใจเรื่องความก้าวหน้าในการทำงานมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการทำงานสูงสุด รองลงมาได้แก่ ตัวแปรสมรรถนะเรื่องความรู้ด้านกฎหมาย และตัวแปรคุณลักษณะอันพึงประสงค์เรื่องความซื่อสัตย์เป็นลำดับท้าย

KEYWORDS

พนักงานสอบสวนหญิง, ประสิทธิผล, พื้นที่นครบาล Inquiry female police official, Work effectiveness, Bangkok metropolitan

FULL TEXT: