KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.11, No.1 January-June 2017
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปทดลองใช้ในการพัฒนาธุรกิจ
(The Sufficiency Economy of Philosophy in Actual Business Development )

สุชีรา ธนาวุฒิ

ABSTRACT

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยที่เหมาะสมในการกำหนดเป็นรูปแบบ และนำไปพัฒนาเป็น เครื่องมือสำหรับพิสูจน์ทฤษฎีกับกลุ่มตัวอย่างอื่น ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ดำเนินการวิจัยโดยการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง นำองค์ประกอบ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาสังเคราะห์เป็นตัวแปร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการประชุมกลุ่มย่อย ผลการวิจัยพบว่า ด้านความรู้ กลุ่มตัวอย่างสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ ด้านคุณธรรม มีความรู้ รัก สามัคคี ภายในกลุ่ม ด้านการมีเหตุผล มีความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ กล้าตัดสินใจ และมีการ ยกระดับความคิด จิตใจในการดำรงชีพ ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน และมีการวางแผน การผลิตเป็นขั้นเป็นตอน ด้านความพอประมาณ กลุ่มตัวอย่างมีความยินดีในสิ่งที่ทำ สามารถนำหลักการ วางแผน และการบริหารจัดการมาใช้ในการประกอบอาชีพ และมีการแสวงหาวิธีการลดรายจ่ายและไม่ฟุ่มเฟือย ในการดำเนินชีวิต

KEYWORDS

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การพัฒนา, ธุรกิจ Suffi ciency Economy of Philosophy, Development, Business

FULL TEXT: