KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.11, No.1 January-June 2017
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

การศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดพิษณุโลก
(The Development Guidelines for Academic ManagementBase On Results Based Management Under The Office Of The Private Education Commission,Phitsanulok Province )

สุดารัตน์ พลอยระย้า

ABSTRACT

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามหลักการบริหาร แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดพิษณุโลก โดยนำด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดมาทำแบบสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 10 ปี และมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท จำนวน 7 ท่าน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง และเป็นการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตาม หลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจังหวัด พิษณุโลก สรุปได้ดังนี้ 1) ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ผู้บริหารสถานศึกษาทำความเข้าใจกับบุคลากรสร้างความ ตระหนัก ให้ความรู้อบรมจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดทำแผนกลยุทธ์นำไปใช้ตรงแผน ที่วางไว้มีการติดตาม ตรวจสอบ แนะนำจนเป็นวัฒนธรรม 2) ด้านการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ผู้บริหารสถานศึกษา จัดอบรม ให้ความรู้ ทำความเข้าใจแต่งตั้งคณะทำงานประชุมจัดทำอนุมัติเพื่อนำไปใช้ 3) ด้านการวัดและการตรวจสอบผลการดำเนินงานผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศ ภายใน จัดประชุมชี้แจง วางแผน และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดบทบาทหน้าที่ จัดอบรม นำมาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง โดยผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบ นำผลการตรวจสอบการวิเคราะห์การดำเนินงานไปใช้แก้ไขปรับปรุง 4) ด้านการให้รางวัลตอบแทนผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมชี้แจงร่วมกันสร้าง กฎ กติกา แรงจูงใจชื่นชม ยกย่อง คัดเลือกด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใสประกาศชื่นชมและยกย่องสร้างเป็นวัฒนธรรม และอุดมการณ์ร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์บุคลากรให้มีขวัญและกำลังใจที่ดี

KEYWORDS

แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ, หลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดพิษณุโลก Guidelines for Academic Management, Base on Results Based Management, Under the Offi ce of the Private Education Commission, Phitsanulok Province

FULL TEXT: