KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.11, No.1 January-June 2017
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร
(A Study of Guidelines to Promote Administrative State Based on Good Governance Principle for School Administrators under The Local Administration Organization for Phichit )

สุดารัตน์ สัจจรักษ์

ABSTRACT

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร โดยนำด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านหลักความคุ้มค่า มาทำแบบสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ด้านการบริหาร เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดขององค์กร มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 10 ปี จำนวน 5 ท่าน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง และเป็นการเก็บข้อมูล แบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านความคุ้มค่า 2. แนวทางการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร สรุปได้ดังนี้ 2.1 ด้านหลักนิติธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยยึดระบบคุณธรรม และหลักของกฎหมาย 2.2 ด้านหลักคุณธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอปัญหาและ หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ให้เกียรติและเคารพสิทธิในหน้าที่ซึ่งกันและกัน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน2.3 ด้านหลักความโปร่งใส ผู้บริหารสถานศึกษาประชุมชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วม สามารถชี้แจงข้อร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ได้ วางตัวเป็นกลางปฏิบัติตามหลักกฎระเบียบ ข้อบังคับ 2.4 ดา้ นหลักการมีสว่ นรว่ ม ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรมใหค้ รูไดแ้ สดงความคิดเห็น ใหค้ ำปรึกษา แก่บุคลากร ส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ รับฟังความคิดเห็น จัดทำประชามติ 2.5 ด้านหลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่เอาความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่ ใช้มติเสียงข้างมาก ให้ความสำคัญกับปัจเจกบุคคล 2.6 ด้านหลักความคุ้มค่า ผู้บริหารสถานศึกษาประชุม วางแผนในเรื่องของการประหยัดพลังงาน เชิญวิทยากรมาอบรม ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี กำหนดมาตรการรณรงค์ จัดโครงการประกวดการประหยัด พลังงาน สร้างจิตสำนึก

KEYWORDS

แนวทางการส่งเสริมการบริหารงาน, หลักธรรมาภิบาล, การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร Guidelines to Promote Administrative, Good Governance, The Local Administration Organization for Phichit

FULL TEXT: