KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.10, No.2 July-December 2016
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนระดับ 5 ดาว จังหวัดลำปาง
(Factors Contributing to Success of Community Enterprises of 5 Star OTOPin Lampang Province. )

ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ

ABSTRACT

การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน ระดับ 5 ดาว จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาบริบทด้านการดำเนินการและการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชน (2) วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ และ (3) เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลำปางให้มีความยั่งยืน ข้อมูลเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนใน 5 กลุ่ม ที่กำหนดศึกษาจำนวน 144 ราย จากผู้ประกอบการทั้งสิ้น 233 ราย โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาในรูปของการแจกแจงความถี่ การกระจายร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน กรณีของข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ ทั้ง 5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลำปางที่กำหนดศึกษา ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรให้เป็นสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับ 5 ดาว ประจำปี พ.ศ.2556 ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์เทียนหอมกระบอกไม้ไผ่จิรภาเทียนหอม 2) ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวชีวภาพ 3) ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นทวีพรรณ 4) ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมเตียงแจ้ซ้อนเสลา และ 5) ผลิตภัณฑ์ผ้าปูโต๊ะน้ำมอญ มีรูปแบบการดำเนินการ และ การบริหารจัดการที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีการเลือกบุคคลที่มีทักษะความสามารถในด้านการสร้างผลิตภัณฑ์และเป็นผู้ที่สมาชิกให้ความเคารพนับถือเป็นประธานกลุ่ม มีการแต่งตั้งบุคคลขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ในโครงสร้างของการบริหารจัดการ กรณีของปัจจัยที่สมาชิกมีความเห็นว่ามีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการดำเนินการมากที่สุดคือปัจจัยด้านการบริหารจัดการ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการตลาด แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง ประกอบด้วย (1) ผู้ประกอบการต้องมีความซื่อสัตย์และมีวินัย (2) การดำเนินการต้องเน้นการมีส่วนร่วมและความเท่าเทียมกันของมวลสมาชิก หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องให้การสนับสนุนช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการแสวงหาตลาดและการเพิ่มคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และ (3) ต้องมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการดำเนินการ

KEYWORDS

วิสาหกิจชุมชน , ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จ , 5 ดาว , จังหวัดลำปาง Community Enterprises , Factors Contributing to Success , 5-star , Lampang Province

FULL TEXT: