KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.10, No.2 July-December 2016
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

การพัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
(Teachers Development in Schools under Lamphun Provincial Administrative Organization )

อัจฉราภรณ์ แก้วจันทร์

ABSTRACT

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลำพูน และเพื่อเสนอวิธีการพัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หัวหน้างานฝ่ายกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน บุคลากรครูทั้ง 3 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 49 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย (1.) แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อความและเนื้อหาที่ต้องการวัดอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.981 (2.) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และ (3.) แบบตรวจสอบความเหมาะสม สถิติใช้ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์เนื้อหาสรุปเป็นความเรียง ผลการวิจัย พบว่า สภาพการพัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ สมรรถนะการพัฒนาผู้เรียน รองลงมา คือ สมรรถนะการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ และรองลงมา คือ สมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียน ตามลำดับ วิธีการพัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า วิธีการพัฒนาบุคลากรครูในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ฝึกปฏิบัติตนตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน “วิถีครูบา งานหน้าหมู่” รองลงมา คือ การสอนงานโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษาที่จัดขึ้น รองลงมา คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน รองลงมา คือ การสอนงาน (Coaching) และ การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) กับชุมชน และรองลงมา คือ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรครูทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตามลำดับ ความเหมาะสมของวิธีการพัฒนาครูในในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พบว่า “วิถีครูบา งานหน้าหมู่” มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมามีความเหมาะสมในระดับมาก คือ การสอนงานโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ตลอดจนการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงการพัฒนาสมรรถนะของครู

KEYWORDS

การพัฒนา, บุคลากรครู , องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน Development, Teachers, Lamphun Provincial Administrative Organization.

FULL TEXT: