KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.10, No.1 January-June 2016
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

วงศาวิทยาวาทกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ
(Genealogy of English Development Discourse )

วิไลวรรณ วรรณโชติผาเวช ควิณณ

ABSTRACT

บทความทางวิชาการนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีวิจัยที่ใช้เป็นการวิเคราะห์วาทกรรมตามแนวทางของมิเชล ฟูโกต์ เพื่อเผยให้เห็นปฏิบัติการของวาทกรรมการพัฒนาที่สร้างมายาคติให้น่าเชื่อว่า “การพัฒนาภาษาอังกฤษ” คือแนวทางแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพราะจะทำให้ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษสามารถนำไปพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศตามแนวคิดตะวันตกได้ รัฐไทยและคนไทยก็ติดกับดักการพัฒนาภายใต้กระบวนทัศน์แบบสมัยใหม่ ภายใต้วาทกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษนี้ มีการผูกโยง “ความด้อยทางภาษาอังกฤษ” กับ ลักษณะของ “ความด้อยพัฒนา” ของประชาชน เศรษฐกิจ และ ประเทศ การแกะรอยแบบวงศาวิทยานำไปสู่การรื้อสร้างชุดความคิดซึ่งตั้งอยู่บนญาณวิทยา (Epistemology) ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของ “อำนาจ” และ “ความรู้” แบบสมัยใหม่ เพื่อให้ผู้อ่านตื่นจากภาพลวงตาของวาทกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ” ที่มีเงื่อนงำซ่อนอยู่

KEYWORDS

การพัฒนาภาษาอังกฤษ, วาทกรรม, วงศาวิทยา English language development, discourse, genealogy

FULL TEXT: