KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.10, No.1 January-June 2016
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

การพัฒนาต้นแบบการออกแบบสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย
(Development a design prototype of game to promote thai traditions and cultures )

ณปภัช วรรณตรง

ABSTRACT

ประเพณีไทยและวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่คู่ประเทศไทยมานาน เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าส่งเสริมให้เกิดจริยธรรมที่ดีงาม และควรอนุรักษ์และส่งเสริม อย่างไรก็ตามในปัจจุบันประเพณีและวัฒนธรรมไทยเริ่มถูกหลงลืมจากเด็กไทย เนื่องจากมีการไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาจำนวนมาก งานวิจัยนี้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบต้นแบบการออกแบบการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย และ 2) ประเมินต้นแบบการออกแบบเกม ดำเนินการวิจัยโดยประยุกต์ใช้วัฏจักรการพัฒนาระบบ กระบวนการทางคุณภาพดีเมอิก และกระบวนการออกแบบตามหลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการออกแบบต้นแบบการออกแบบเกม คือ ได้ต้นแบบการออกแบบจำนวน 4 ต้นแบบ และ 2) ผลการประเมินและเลือกต้นแบบการออกแบบ พบว่า ต้นแบบการออกแบบที่ 3 ได้รับคะแนนการประเมินสูงสุด คือ 4.00 และเป็นต้นแบบการออกแบบที่ผู้เชี่ยวชาญเลือกเป็นอันดับ 1 ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยที่กล่าวมาข้างต้น

KEYWORDS

เกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดีเมอิก ต้นแบบการออกแบบ Computer game for promoting Thai traditions and culture, DMAIC, Design Prototype

FULL TEXT: