KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.9, No.2 July-December 2015
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(Development of Indicators of the Lower Secondary School Mathematics Teacher Competency )

วิโรจน์ ธรรมจินดา

ABSTRACT

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์สมรรถนะครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ เพื่อระบุองค์ประกอบร่วมที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้สมรรถนะครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 653 คน ได้จากการสุ่ม แบบหลายขั้นตอน เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกการสังเคราะห์สมรรถนะครูคณิตศาสตร์ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ และแบบสอบถามความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ สมรรถนะครูคณิตศาสตร์ ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง วิเคราะห์องค์ประกอบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ได้เป็น 3 องค์ประกอบหลัก คือ (1) สมรรถนะ ด้านความรู้ในเนื้อหาคณิตศาสตร์ (2) สมรรถนะด้านทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (3) สมรรถนะด้านจิตลักษณะในการพัฒนานักเรียน คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งแบ่งเป็น 8 องค์ประกอบ 63 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ (1) ด้านความรู้ในเนื้อหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ (2) ด้านความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ (3) ด้านความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายหลักสูตร การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี และความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ (4) ด้านความรู้เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ จำนวน 10 ตัวบ่งชี้ (5) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 14 ตัวบ่งชี้ (6) ด้านทักษะการแก้ปัญหาผู้เรียนและการพัฒนาตนเองจำนวน 5 ตัวบ่งชี้ (7) ด้านทักษะการพัฒนาผู้เรียน จำนวน 6 ตัวบง่ ชี้ และ (8) ดา้ นจิตลักษณะในการพัฒนานักเรียน คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู จำนวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยองค์ประกอบทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวบ่งชี้ทั้ง 63 ตัว ได้ร้อยละ 66.70

KEYWORDS

การประเมินสมรรถนะครูคณิตศาสตร์, ตัวบ่งชี้, ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Mathematics Teacher Competency Evaluation, Lower Secondary School, Indicators

FULL TEXT: