KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.10, No.1 January-June 2016
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

การศึกษารูปแบบการวางแผนทางการเงินก่อนเกษียณอายุของอาจารย์ไทย ในสถานศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษาฝั่งธนบุรี
(A Study of Financial Planning for Pre-retirement of Private University Thais Teacher in Thonbury Area )

อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์

ABSTRACT

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการวางแผนทางการเงินก่อนเกษียณอายุของอาจารย์ไทย ในสถานศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษาฝั่งธนบุรี โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมในการวางแผนทางการเงินก่อนเกษียณอายุของอาจารย์ไทย แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านที่อยู่อาศัย 3) ด้านสุขภาพร่างกาย 4) ด้านสังคม และ 5) ด้านทัศนคติ ผู้วิจัยทำการเก็บรวมรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า อาจารย์ไทยในสถานศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษาฝั่งธนบุรี มีการเตรียม ความพร้อมในการวางแผนทางการเงินก่อนเกษียณอายุอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การเตรียมความพร้อมในการวางแผนทางการเงินด้านทัศนคติ และด้านสุขภาพร่างกาย อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 และ 4.66 ส่วนในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านที่อยู่อาศัย มีเตรียมความพร้อมในการวางแผนทางการเงินอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 4.13 และ 4.05 ตามลำดับ หากพิจารณาในแต่ละด้านที่อาจารย์ไทยในสถานศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษาฝั่งธนบุรี มีการเตรียมความพร้อมในการวางแผนการเงินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการทำประกันสุขภาพ ประกันชีวิต สะสมทรัพย์ 2) ด้านที่อยู่อาศัย มีการวางแผนเกี่ยวกับการมีบ้าน เป็นของตนเองเพื่อพักอาศัยหลังเกษียณอายุ 3) ด้านสุขภาพร่างกาย มีการเตรียมพร้อมโดยเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 4) ด้านสังคม มีการเตรียมความพร้อมโดยให้สมาชิกในครอบครัวช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกันและกันรวมทั้งใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเสมอ และ 5) ด้านทัศนคติ มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการวางแผนเตรียมเก็บออมเงินไว้ใช้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับครอบครัวและสังคม เมื่อเกษียณอายุแล้ว

KEYWORDS

การวางแผนทางการเงิน , ก่อนเกษียณอายุ , อาจารย์ไทยในสถานศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษา Financial Planning , Pre-Retirement , Private University Thais’ Teacher

FULL TEXT: