KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ : Home > Vol.10, No.1 January-June 2016
ISSN 1906-3016
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

ความพึงพอใจของผู้ต้องขังชายที่มีต่อการจัดสวัสดิการ ด้านการพัฒนาจิตใจของกรมราชทัณฑ์ ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำกลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี
(The Satisfaction of the Male Prisoners to the Moral Developing Welfare of the Correction Department : A Case Study of the Khao Bin Central Prison , Ratchaburi Province )

ศิริเพ็ญ จันทร์นิยม

ABSTRACT

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ต้องขังชายที่มีต่อการ จัดสวัสดิการด้านการพัฒนาจิตใจของกรมราชทัณฑ์ ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำกลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ต้องขังชายแดน 5 ในเรือนจำกลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี จำนวน 279 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างมีระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ต้องขังชาย ต่อการจัดสวัสดิการด้านการพัฒนาจิตใจของ เรือนจำกลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความเสมอภาคและเท่าเทียม ด้านปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ และด้านความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ต้องขัง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้ต้องขังชายส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.30 มีระดับการศึกษาสูงสุด คือ ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 36.60 ซึ่งก่อนต้องโทษส่วนใหญ่ มีอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 44.10 โดยมีรายได้ประมาณ 4,000 บาทและต่ำกว่า คิดเป็นร้อยละ 35.10 สถานภาพส่วนใหญ่สมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 60.60 ซึ่งมีกำหนดโทษจำคุกตลอดชีวิต คิดเป็นร้อยละ 59.10 ความพึงพอใจของผู้ต้องขังชายที่มีต่อการจัดสวัสดิการด้านการพัฒนาจิตใจ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 รองลงมา คือ ด้านความเสมอภาคและเท่าเทียม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 และด้านความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ต้องขัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 ตามลำดับ

KEYWORDS

ความพึงพอใจ ผู้ต้องขังชาย สวัสดิการด้านการพัฒนาจิตใจ Satisfaction , Male Prisoners , Mental Development Welfare of the Correction Department

FULL TEXT: